Stowarzyszenie "Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej"

łąka    flaga GJ    godło GJMapa gminy Jednorożec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Zarząd Stowarzyszenia
,,Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej"

  • Teresa Wojciechowska - prezes
  • Monika Dworniczak - wiceprezes
  • Urszula Bojarska - sekretarz
  • Barbara Jeznach - skarbnik
  • Magdalena Komor-Grabowska  - członek
  • Zbigniew Lorenc - członek
  • Aneta Karbowska  -  członek       
         zdjęcie wiceprezeszdjęciezdjęciezdjęciezarządzdjecie

Komisja Rewizyjna

            Zygmunt Smoliński - przewodniczący
            Maria Komor - członekkomisjazdjęciezdjęcie
            Edward Rumiński - członek

Księgowa - Anna Piotrowska
zdjecie
            


        Podczas IV Walnego Zebrania Członków  w 2011 r. z funkcji członka Zarządu złożyła rezygnację Alicja Kamińska.
        Nowym członkiem została wybrana Aneta Karbowska.        Na III Walnym Zebraniu Członków S „PZJ” w 2009 r. z funkcji wiceprezesa zrezygnował Wojciech Łukaszewski.
        Na członka Zarządu został wybrany Zbigniew Lorenc.
        Zarząd ukonstytuował się następująco:

    Prezes – Teresa Wojciechowska
    Wiceprezes – Monika Dworniczak
    Sekretarz – Urszula Bojarska
    Skarbnik – Barbara Jeznach
    Członek – Alicja Kamińska
    Członek – Magdalena Komor
    Członek – Zbigniew Lorenc        Na II Walnym Zebraniu Członków S „PZJ” w 2008 roku  postanowiono, że w skład Zarządu będzie wchodziło 7 osób.
        Na członka Zarządu została wybrana Magdalena Komor.
        Z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zrezygnowała Barbara Krysiak.
        Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Zygmunt Smoliński.


        Zarząd S „PZJ” wybrany na zebraniu założycielskim 18 kwietnia 2007 r.

        Prezes – Teresa Wojciechowska
        Wiceprezes – Wojciech Łukaszewski
        Sekretarz – Monika Dworniczak
        Skarbnik – Barbara Jeznach
        Członek – Urszula Bojarska
        Członek – Alicja Kamińska

        Komisja Rewizyjna
            Przewodnicząca – Barbara Krysiak
            Członek- Maria Komor
            Członek – Edward Rumiński

Zebrania Walne

Podsumowanie kolejnego roku pracy Stowarzyszenia - IX Walne Zebranie
29 stycznia  2016 rok

       Minął kolejny rok. Nadszedł czas podsumowania. 29 stycznia członkowie naszego Stowarzyszenia zebrali się, by omówić swoje dokonania w roku 2015 oraz porozmawiać o planach na kolejny rok.
       Zebranych powitała prezes Teresa Wojciechowska, która wraz z pozostałymi przedstawicielami zarządu opowiedziała o pracy organizacji. Przewodniczący Komisji Stypendialnej Zygmunt Smoliński podsumował Program Stypendialny „Olimpijczyk”, wiceprezes Monika Dworniczak opowiedziała o przygotowaniach, przeprowadzeniu eliminacji oraz przebiegu VII Gminnego Przeglądu Artystycznego „Pokaż swój talent!”,  prezes przybliżyła zebranym organizację Biwaku Patriotycznego dla młodzieży  na Polskiej Kępie oraz złożyła sprawozdanie z realizacji pomocy żywnościowej z Banku Żywności, Zbigniew Lorenc zrelacjonował przygotowanie rekonstrukcji historycznej związanej z obchodami 100-lecia przerwania frontu wschodniego pod Jednorożcem oraz omówił wkład S „PZJ” w redakcję II tomu Rocznika Przasnyskiego. Teresa Wojciechowska – jako prezes stowarzyszenia, ale także autorka, opowiedziała o swojej pracy nad książką poświęconą naszej miejscowości „Jednorożec. Historia wsi”. Publikacja ta stała się jedną z bardziej znaczących w dotychczasowych dokonaniach stowarzyszenia, o czym świadczy duże zainteresowanie mieszkańców.
       Następnie wspólnie omówiono plany na bieżący rok. Z dużym entuzjazmem przyjęto pomysł kontynuowania wycieczek do miejscowości naszej gminy, połączonych z rozmowami z mieszkańcami i fotografowaniem najbardziej reprezentacyjnych obiektów i miejsc. Staną się one w przyszłości podstawą do wydania kalendarza z najładniejszymi zdjęciami  z naszej gminy. Postanowiono także kontynuować niektóre dotychczasowe działania – współpracę z Bankiem  Żywności  i organizację Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie.
     Zebrani członkowie stowarzyszenia, jako przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej z dużym uznaniem wypowiadali się na temat dotychczasowej działalności naszej organizacji, co nam- członkom zarządu daje dużą dawkę optymizmu i jest potwierdzeniem potrzeby funkcjonowania Stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jednorożec. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do współdziałania na rzecz naszej małej ojczyzny.
Monika Dworniczak
WalneWalne 2015Walne 2015
Walne 2015Walne 2015Walne 2015
Walne 2015Walne 2015Walne 2015


 VIII Walne Zebranie Członków
26 lutego 2015 r.
          26 lutego wieczorem w nowej siedzibie stowarzyszenia – wyremontowanej części piwnicznej Urzędu Gminy, spotkali się nasi członkowie, by podsumować  swoją działalność. Podczas VIII Walnego Zebrania zarząd omówił swoje dokonania w minionym roku oraz zaplanował pracę na rok bieżący.
        Prezes Teresa Wojciechowska przypomniała działania grupy – wśród wielu z nich wymienić należy prowadzony od 7 lat Program Stypendialny „OLIMPIJCZYK” skierowany do uczniów gimnazjum i liceum; udział członków stowarzyszenia w organizacji Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie; organizację modlitwy ekumenicznej i rekonstrukcji historycznej z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej; współpracę z Radą Sołecką w pozyskiwaniu pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Ciechanowie oraz organizację wraz z sołectwami Jednorożca i Stegny zabawy karnawałowej dla dzieci z rodzin korzystających z  tej pomocy. Uczestniczyło w niej ponad 100 dzieci oraz opiekunowie. Poza tym nasi członkowie brali udział w szkoleniach, uroczystościach historycznych i lokalnych na terenie naszej gminy i powiatu, redakcji „Rocznika Przasnyskiego”, w którym umieszczone zostały informacje o gminie Jednorożec i działalności stowarzyszenia. Wybrali się także rowerami na  Grób Partyzantów w lesie pod Szlą z okazji 70. rocznicy bitwy partyzanckiej, gdzie uprzątnęli mogiłę, złożyli wiązankę kwiatów i znicze.
           Po tym podsumowaniu Zygmunt Smoliński, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił protokół z kontroli finansowej na podstawie sprawozdania przygotowanego przez Annę Piotrowską.
             W roku 2015 stowarzyszenie będzie kontynuować niektóre z zadań. Zamierza po raz siódmy zorganizować Gminny Przegląd Artystyczny „Pokaż swój talent”, by zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do prezentowania i rozwijania swoich zdolności. Do młodzieży będzie także skierowane kolejne działanie naszej grupy. Chcemy zainteresować historią naszej małej ojczyzny uczniów gimnazjum podczas zorganizowanego dla nich pod koniec roku szkolnego biwaku na Polskiej Kępie.  Zarząd stowarzyszenia złożył także oferty do Gminy Jednorożec i Starostwa w Przasnyszu o wsparcie finansowe innych inicjatyw: na zorganizowanie w lipcu  widowiska historycznego w ramach obchodów 100. rocznicy działań zbrojnych w gminie Jednorożec, na wydanie publikacji książkowej poświęconej miejscowości Jednorożec oraz organizację Przeglądu.
            Uczestnicy spotkania miło powspominali swój udział w ubiegłorocznych działaniach  i wykazali chęć do pracy w roku 2015.
Monika Dworniczak
VIII walneVIII walneVIII walneVIII walneVIII walneVIII walne


VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PZJ

14 lutego 2014 r

        Prezes Teresa Wojciechowska podsumowała działania stowarzyszenia w 2013 roku. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w poszczególne zadania. Przewodniczący komisji rewizyjnej Zygmunt Smoliński przedstawił sprawozdanie finansowe za ostatni rok. Zbigniew Lorenc zaprezentował swoją książkę na temat  I wojny światowej.  Po dyskusji członkowie stowarzyszenia zaplanowali zadania na rok 2014, zadecydowali także o podniesieniu składki członkowskiej. Zebranie, zorganizowane w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej  w Jednorożcu, prowadziła Renata  Karbowska.

VII walneVII walneVII walne
VII walneVII walneVII walne
VII walnePrzyjaciele zebrali się po raz szósty
22 lutego 2013 rok

    Jak co roku, świetlica jednorożeckiego gimnazjum gościła członków Stowarzyszenia, którzy przyszli na szóste Walne Zebranie. Oprócz stałych punktów z porządku obrad najwięcej zainteresowania budziły plany Stowarzyszenia na 2013 rok. Wśród nich znalazły się m.in. współorganizowanie Biwaku Patriotycznego na Polskiej Kępie w Drążdżewie Nowym, przegląd artystyczny dzieci i młodzieży, a także zaangażowanie się w odsłonięcie pomnika poległych powstańców z 1863 r. w bitwie pod Żelazną Rządową.
Zebranie było również okazją promowania najnowszego wydawnictwa książkowego „Źródła do dziejów Ziemi Jednorożeckiej, tom 2”. Po promocji był także możliwość nabycia pierwszego tomu wydawnictwa (ukazało się w 2009 r.), które zostało dodrukowane. Jednorożeccy Przyjaciele są najprężniejszą organizacją pozarządową w gminie i angażują się w wiele dziedzin życia społecznego. Dokumentują historię regionu, organizują stypendia naukowo – socjalne dla zdolnych uczniów, organizują wyjazdy turystyczne po gminie, akademie i uroczystości patriotyczne. Ponadto biorą udział w szkoleniach dla trzeciego sektora i dosyć często reprezentują Gminę Jednorożec na zewnątrz.
Stowarzyszenie zostało zawiązane 18 kwietnia 2007 r. Kilkunastu członków opuściło szeregi, nie mogąc odnaleźć się na polu działalności społecznej, ale wielu również wstąpiło w 2012 r. W organizacji zostają najbardziej wytrwali, którzy chcą angażować się w wiele inicjatyw. Jednak największy ciężar funkcjonowania organizacji spoczywa na Zarządzie, który regularnie spotyka się i koordynuje założone wcześniej plany.
                                                                                 Wojciech Łukaszewski
       


5 LAT SPZJ - to brzmi dumnie! 
Walne zebranie SPZJWalne zebranie SPZJWalne zebranie SPZJ
Walne zebranie SPZJWalne zebranie SPZJWalne zebranie SPZJ
Walne zebranie SPZJ
24 lutego 2012 - podsumowanie pięcioletniej działalności.

57 członków naszej lokalnej organizacji zebrało się 24 lutego w świetlicy gimnazjum, gdzie członkowie zarządu przedstawili zadania, które zostały zrealizowane w roku 2011. Do najważniejszych z nich należały: organizacja i przeprowadzenie IV Gminnego Przeglądu Twórczości Artystycznej, organizacja Biwaku Patriotycznego na polskiej Kępie, wydanie książki poświęconej naszej gminie – „Zapiski Ziemi Jednorożeckiej”. Zebrani mieli także możliwość obejrzenia fragmentów filmu zrealizowanego podczas spotkania na Polskiej Kępie oraz poznania dotychczasowych publikacji Stowarzyszenia. To piąte, jubileuszowe już zebranie walne było także związane z udzieleniem zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na kolejną kadencję. Tak też się stało, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, w zarządzie na kolejne 5 lat pozostali: Teresa Wojciechowska jako prezes, Monika Dworniczak jako wiceprezes, Urszula Bojarska – sekretarz, Barbara Jeznach – skarbnik oraz Aneta Karbowska, Zbigniew Lorenc i Magdalena Komor – Grabowska jako członkowie zarządu. Cieszy nas, że nasze dotychczasowe działania zostały zauważone przez mieszkańców gminy, czego wyrazem są liczne głosy, które do nas, jako członków zarządu, docierają. Mamy nadzieję, że kolejne lata zaowocują następnymi publikacjami oraz wydarzeniami, które na stałe wpiszą się w portret naszej gminy. Tego sobie i mieszkańcom życzymy oraz zapraszamy do współpracy.
                                                                                                     Monika Dworniczak


IV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPZJ,  28 stycznia 2011

    Podczas IV zebrania Alicja Kamińska złożyła rezygnację z funkcji członka Zarządu. Nowym członkiem została wybrana Aneta Karbowska. Zarząd przedstawił sprawozdanie z pracy organizacji w 2010 roku oraz zaplanowano zadania na rok 2011.Zebraniu przewodniczyła Renata Karbowska.


III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPZJ, 8 grudnia 2009

    III walne zebranie w dniu 8 grudnia 2009 r. prowadziła Jolanta Wilga. Po rezygnacji Wojciecha Łukaszewskiego z funkcji wiceprezesa przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu. Na członka zarządu został wybrany Zbigniew Lorenc. Na najbliższym zebraniu Zarządu  zostanie podjęta uchwała o nowych stanowiskach we władzach S „PZJ”.
Janusz Wojciechowski zaprezentował przygotowana przez siebie prezentację przedstawiającą dokonania stowarzyszenia w 2009 roku.

3 walne3 walne3 walne


II WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPZJ

    We wtorek 9 grudnia w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu odbył się II Walne Zebranie Stowarzyszenia ,,Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”. To już drugie takie spotkanie, na którym członkowie tej organizacji spotkali się i przedstawili swój dorobek oraz plany na przyszłość.
Na zjeździe wybrano siódmego członka Zarządu, którym została Magdalena Komor ze Stegny.    W     związku     z     rezygnacją Barbary Krysiak z funkcji członka, a zarazem przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, istniała konieczność wyboru nowego członka tej komisji. Podczas tajnych wyborów wyłoniono nowego członka Komisji, którym został Zygmunt Smoliński ze Stegny.
Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie dorobku Stowarzyszenia. Mimo, że Stowarzyszenie PZJ jest młodą organizacją, to mogło pochwalić się wieloma dokonaniami na wielu płaszczyznach. Aktywność organizacji ilustrowana była przez członków poszczególnych sekcji działających w Stowarzyszeniu. Były to dokonania na polach: artystycznym, kulturalnym, turystycznym, socjalnym oraz naukowym.
Po przedstawieniu sprawozdań przez poszczególne grupy zadaniowe rozpoczęto dyskusję. Każdy członek organizacji mógł przedstawić swoje pomysły na dalszą działalność organizacji. Ożywiona dyskusja zaowocowała    skonkretyzowaniem    działań na 2009 rok.
Zarządowi SPZJ za społeczną pracę i koordynowanie wielu działań podzięko-wano gromkimi brawami. Z każdym miesiącem entuzjastów jednorożeckiej ziemi przybywa, o czym świadczy wzrost liczebny jej szeregów.
Wojciech Łukaszewski    


I Walne Zebranie Członków SPZJ

    W mroźny wieczór 28 listopada 2007 r. w świetlicy Publicznego Gimnazjum odbył się I Walne Zebranie utworzonego 18 kwietnia tego roku. Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”. Obecnych było ok. 50 członków, w tym zwyczajnych i wspierających. Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli władzy lokalnej, przedsiębiorców, pracowników oświaty i rolników. Na Zjazd przybyli również członkowie organizacji pochodzący spoza terenu gminy Jednorożec. Na pierwszym spotkaniu przedstawiono dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz ogólny zarys działań na następny rok. Najbardziej ambitne plany dotyczyły przyszłości. Zarząd Przyjaciół Ziemi Jednorożeckiej mówił m. in. o organizowaniu na terenie gminy różnych koncertów, konkursów artystycznych, wystaw plenerowych, itp. Szczególną uwagę zwrócono na działalność promocyjno-wydawniczą, mającą za zadanie sukcesywne zbieranie i katalogowanie wszystkiego, co warte jest przekazania przyszłym pokoleniom.
    W najbliższym czasie w gminie Jednorożec rozpisany zostanie konkurs na logo stowarzyszenia, które będzie kojarzone z ziemią nad Orzycem. Wielkie nadzieje zebrani wiązali również ze zdobywaniem zewnętrznych funduszy pomocowych. Zdobycie ich obecnie jest marzeniem każdej organizacji pozarządowej, ponieważ najpierw trzeba zmierzyć się z ogromną machiną biurokratyczną. Dla młodego podmiotu wolontaryjnego to duże wyzwanie. Czy im sprosta? Czas pokaże.
    W wyniku ustaleń wewnątrz organizacyjnych utworzono cztery grupy zadaniowe zajmujące się nauką, kulturą, sportem, turystyką, ekologią oraz sprawami społecznymi. Takie grupy mają usprawnić funkcjonowanie tej młodej organizacji pozarządowej. Po przedstawionych propozycjach ogłoszono dyskusję oraz zgłaszanie wolnych wniosków. Przybyli na spotkanie mieszkańcy gminy zgłaszali swoje propozycje, które miałyby uatrakcyjnić formułę działania stowarzyszenia. Słowa otuchy padły ze strony wójta gminy Jednorożec  Michała Lorenc i sekretarza gminy  Janiny Popiołek, którzy obiecali swoje wsparcie, poprzez pomoc merytoryczną i materialną, by móc wzniecić oddolny ruch społeczny.
    Po zakończeniu oficjalnej części zebrania był czas na wymianę propozycji, sugestii i wskazówek, które mogłyby wnieść „nowego ducha” w działalność nowo powołanej wspólnoty.
Wojciech Łukaszewski      
SPZJ I walne1 walne
                                       


Zebranie założycielskie Stowarzyszenia
„PRZYJACIELE ZIEMI JEDNOROŻECKIEJ”

    Sympatycy naszej „Małej Ojczyzny” spotkali się 18 kwietnia 2007 roku na inauguracji Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”. Inicjatorami założenia tej pozarządowej organizacji był Zespół Redakcyjny „Głosu Gminy Jednorożec”. Głównym zadaniem stowarzyszenia będzie integrowanie i aktywizowanie środowiska lokalnego oraz szeroko rozumiane promowanie gminy Jednorożec i jej kultury regionalnej. Pragniemy również popularyzować formy aktywnego wypoczynku i ochronę środowiska naturalnego.
        Wyznaczone cele Stowarzyszenie zamierza realizować m.in. przez:
- kontynuację wydawania czasopisma „Głos Gminy Jednorożec”;
- organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, seminariów,  itp;
- doradztwo prawne i zawodowe.
    W tajnym głosowaniu wyłoniono  6 członków Zarządu Stowarzyszenia.
     Prezesem została Teresa Wojciechowska, a wiceprezesem Wojciech Łukaszewski. Funkcję skarbnika powierzono Barbarze Jeznach, a sekretarza Monice Dworniczak. Pozostałymi członkami Zarządu są: Urszula Bojarska i  Alicja  Kamińska.
  Wyłoniono również Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia w składzie:  Maria Komor, Edward Rumiński i Barbara Krysiak

    Drodzy Państwo !
    Jeśli cele Stowarzyszenia są Wam bliskie, zapraszamy w szeregi naszej organizacji. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba, a niepełnoletni członkami wspierającymi. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć pracę Stowarzyszenia zapraszamy do Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu  lub do członków redakcji naszego czasopisma w swoich miejscowościach celem złożenia deklaracji członkowskiej.
    Wyrażamy nadzieję, że pierwsze takie otwarte stowarzyszenie  pozyska nowych członków nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy.
                                                                                                                    Jolanta Greczebranie założycielskie

Wykonanie Janusz Wojciechowski | Prawa autorskie SPZJ